Privacyverklaring

Pit4U, gevestigd aan de Vlietsingel in Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy kun je versturen naar info@pit4u.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.

Pit4U, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn Persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN.

Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Adresgegevens (voor zover verstrekt) – Telefoonnummer (indien verstrekt) – E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Pit4U, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Verzenden van onze nieuwsbrief of email.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te kunnen in- of uitschrijven voor een les, consult, workshop en/of overige dienstverlening
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen of diensten bij je af te leveren.
– Voor het afhandelen van je betaling.
– Pit4U verwerkt ook persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen hiervoor zijn: toestemming, uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, en gerechtvaardigd belang.

Gegevens via het contactformulier op de website en e-mails:
Alle e-mails worden geautomatiseerd bewaard, zodat we je verder kunnen helpen en bij het volgende contactmoment kunnen terugvinden waarover we het hebben gehad.
Op jouw verzoek worden de e-mails verwijderd.

Gegevens die we verwerken na aanmelding nieuwsbrief:
Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan worden je mailadres en naam opgeslagen en gebruikt voor verzenden van de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Bent je een klant die actief gebruik maakt van onze diensten, dan ontvang je automatisch onze nieuwsbrief. Je kunt je ook hier uitschrijven.

Bijzondere persoonsgegevens:
Wij verwerken door jouzelf verstrekte gegevens t.a.v. gezondheid, fysieke beperkingen of levensstijl, voor zover die van belang zijn i.v.m. de lessen of individuele sessies.
Het doel van deze gegevens is om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met je klachten tijdens de diensten en balans en herstel te bevorderen. Het geeft bijvoorbeeld richting voor contra-indicaties t.a.v. bepaalde yogaoefeningen, of juist voor oefeningen en acupressuur die gezien je klachten zeer geschikt en helpend zijn.
Dit zijn persoonsgegevens die door hun aard gevoelig zijn en extra bescherming vereisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is het vitaal belang van de betrokkene.
Het zijn gegevens die vrijwillig aan ons worden verstrekt; je bepaalt zelf welke gegevens je aanlevert.
Als je de gegevens niet verstrekt, heeft dit geen nadelige gevolgen.
Ze worden niet gedeeld met derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft. Je hebt altijd het recht je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor neem je contact met ons op.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met nadrukkelijke toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of een bezoeker van onze website en server jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pit4u.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Pit4U neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of bij vermoeden van misbruik neem dan contact met ons op via info@pit4u.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Je heb ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pit4u.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Geautomatiseerde besluitvorming. Pit4U neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden. Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De boekhouder die de overzichten kan zien heeft een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen:
Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen.
Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

  • Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwijderd 5 jaar na ons laatste contact.
  • E-mails ouder dan 5 jaar wordt verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
  • Facturen en offertes kunnen worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (= wettelijke termijn belastingdienst). Je gegevens blijven in ieder geval tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Cookies, of vergelijkbare technieken. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wanneer er wijzigingen zijn in hoe wij met gegevens omgaan, zullen wij de privacyverklaring aanpassen. De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Pit4U om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief, waar we je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.
In ieder geval raden we je aan onze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Pit4U ga je akkoord met deze wijzigingen.

AVG:
We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Aansprakelijkheid:
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Pit4U verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Pit4U accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Contact:
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met Janine via de e-mail: info@pit4u.nl of via het contactformulier op de website.

Pit4U is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81774796.

Privacyverklaring: Versie februari 2024